Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Laadittu 8.3.2018
 
 
Rekisterinpitäjä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI
Puhelin 09 476 112, spekinfo@spek.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Leena Huhmarniemi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, puhelin 040 774 2992, leena.huhmarniemi@spek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiakasrekisteriä käytetään asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi.
Rekisterin tietoja käytetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön omaan suoramarkkinointiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin sisältyy soveltuvissa osin etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, mahdolliset ostotiedot ja vapaaehtoiset profiilitiedot. Rekisteri sisältää mahdolliset luvat suoramarkkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas pyytää painetun kuvaston, luo tunnukset verkkokauppaan tai tilaa tuotteita. Sähköiseen suoramarkkinointiin (mm. sähköposti ja tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Rekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle itselleen. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisteristä tulostettuja tietoja voidaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietojen käsittelyn jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi tietoturvallisella tavalla.

ATK:lla käsiteltävä tiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkokaupan asiakastiedot sekä muu atk-tallenteinen asiakastieto on suojattu henkilökunnan tehtävien mukaisilla, eri tasoisilla käyttöoikeuksilla sekä tämän lisäksi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Verkkokaupan rekisteri sijaitsee palveluntuottajan palvelimilla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Jos rekisteröity on rekisteröitynyt verkkokaupan käyttäjäksi voi hän tarkistaa omat tietonsa kirjautumalla järjestelmään. Mikäli rekisteröity ei ole rekisteröitynyt käyttäjäksi niin hänen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse 09 476112 tai sähköpostitse spekinfo@spek.fi.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Hänen tulee ottaa yhteyttä puhelimitse 09 476112 tai sähköpostitse spekinfo@spek.fi. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä  häntä  itseään  koskevia  tietoja  suoramainontaa,  etämyyntiä  ja  muuta  suoramarkkinointia  sekä  markkina-  ja  mielipidetutkimusta  samoin  kuin  henkilömatrikkelia  ja sukututkimusta  varten.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.